TAMAKI Hiroshi:

Title: HERO VISION
Volume: 11
Released: Summer 2003
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Oguri Shun & Hiroki Narimiya (Stand Up!!), Takeru Shibaki & Ryo Katsuji & Shugo Oshinari, Hiroshi Tamaki & Tsukamoto Takashi, Yuma Ishigaki


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL