YAMAMOTO Koji:

Title: REPLiQUE Bis
Volume: 5
Released: September 2006
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara & Nakajima Tomoko (cover), Yamamoto Koji, Nakamura Shido, Takeda Shinji.


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: REPLiQUE Bis
Volume: 1
Released: July 2005
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara, Oguri Shun, Yamamoto Koji.


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL